کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

آیا باید دندان های شیری را حفظ نمود؟

30 مهر ، 1401
کلینیک دندانپزشکی دکتر ابوالقاسمی

چرا باید دندان های شیری را درمان کنیم وسعی نماییم تا زمانی که بصورت طبیعی نیافتاده اند آنها را حفظ کنیم ؟

حقیقت امراین است که اهمیت دندان شیری کمتراز دندان های دائمی نبوده ، از این رو اغراق نیست اگر بگوییم دندان های شیری در بسیاری از موارد از دندان های دائمی با اهمیت تر می باشند ، لذا ساختمان کلی دندان شیری کاملا" شبیه دندان دائمی می باشد که از ریشه ، تاج ، عصب ، مینا و عاج تشکیل شده است ، بنابراین باید مانند دندان های دائمی در صورت پیدایش پوسیدگی آنها را ترمیم و یا عصب کشی کنیم . در صورتی که به دلیل سهل انگاری والدین دندان شیری کودک زود از دست برود ، باعث می شود فضای آن توسط دندان های دائمی کناری بسته شود و همچنین امکان نهفته ماندن یا نابجا قرار گرفتن دندان دائمی زیرین نیز وجود داشته باشد. یکی از نکات با اهمیت در مورد نگهداری دندان شیری این است که در صورت کشیدن زود هنگام دندان شیری امکان عدم رشد کافی فک در آن ناحیه وجود دارد که می تواند در آینده حتی باعث ناقرینگی صورت شود . با توجه به مطالب ذکر شده باید بگوییم که دندان های شیری سالم و مرتب کلید داشتن دندان های دائمی مرتب و سالم هستند و شرط ماندگاری دندان های دائمی از به موقع رسیدگی و درمان کردن دندان های شیری آغاز می شود .  
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66