کلینیک دندانپزشکی ابوالقاسمی

تصاویر کامپوزیت ونیر

می توان گفت به واسطه کامپوزیت های نانو، دوام و کیفیت مواد کامپوزیتی چند برابر شده، و استحکامی که این مواد دارند باعث شده تا برای رفع هر مشکل زیبایی دندان از این روش استفاده شود.
6LeMMSUhAAAAAE-rJXylA6AfNIKeXGXBlaEHGr66